Privatio

Zasady Współpracy

Zasadą jest zapewnienie przez Kancelarię obsługi prawnej na podstawie pisemnej umowy.
W braku pisemnej umowy stosunek prawny pomiędzy Klientem, a Kancelarią zostaje ustanowiony w oparciu o niniejsze zasady z chwilą udzielenia pełnomocnictwa przez Klienta. Klient zlecając Kancelarii do prowadzenia sprawę, zobowiązany jest udostępnić wszelkie materiały konieczne i pomocne do jej prowadzenia oraz poinformować o wszelkich okolicznościach sprawy, zarówno istniejących w dniu zlecenia sprawy jak również powstałych lub ujawnionych po zleceniu sprawy do Kancelarii.

Zasadą jest kalkulacja wynagrodzenia w oparciu o:

- stawkę godzinową
- ryczałt

Wybór formy rozliczania się z Klientem zależy przede wszystkim od specyfiki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz jego zapotrzebowania na usługi prawne.
W przypadku spraw sądowych podstawą do określenia wynagrodzenia Kancelarii jest kwota stanowiąca równowartość stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 dnia 3 października 2002 r.).

Kancelaria przewiduje również możliwość ustalanie odrębnego wynagrodzenia za poszczególne czynności. System ten stosowany jest głównie w przypadku czynności mających z natury charakter większych  działań.

W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, najczęściej stosowaną formą jest ryczałt miesięczny.